Skip to content
Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki firma P.A.D Technologies Ltd Sp. z o. o. (dalej jako my, P.A.D Technologies) wykorzystujemy dane osobowe zbierane podczas odwiedzania strony internetowej padtech.pl/ podczas prowadzenia współpracy, w ramach zwierania i realizacji umów, korzystania z usług i produktów oferowanych przez P.A.D Technologies oraz kontaktowania się z podmiotami firmy P.A.D Technologies

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób, których dane osobowe przetwarzamy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

KIM JESTEŚMY?

Administratorem Twoich danych osobowych jest P.A.D Technologies, z której strony internetowej korzystasz, podmiot z którym zawierasz umowę, od którego nabywasz usługi i produkty.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@padtech.pl.

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami pozwalają ustalić Twoją tożsamość (tj. imię i nazwisko, adres email, adres, ale też określone dane dotyczące Twojej aktywności online).

Podczas korzystania ze strony internetowej możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników, takie jak:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Numer telefonu
 3. Adres e-mail
 4. Adres korespondencji.

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na podstawie nadanych upoważnień. Każda z osób, która została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych została zapoznana z zasadami ochrony danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych informacji.

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu, który wspiera Administratora przy realizacji celów przetwarzania. Administrator korzysta z usług jedynie profesjonalnych podmiotów, którzy gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów, w celu wprowadzenia współpracy i zapewnienia komunikacji oraz w celach marketingowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych.

Strona padtech.pl i inne strony korporacyjne

Prowadzenie statystyk, analiza ruchu na stronach, udoskonalenie usług, poprawa komfortu korzystania oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego

W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz ID urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności na stronie.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Relacje z kontrahentami i partnerami biznesowymi

Zawieranie i realizacja umów, prowadzenie współpracy i zapewnienie komunikacji

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia współpracy, zapewnienia komunikacji, zawarcia i zrealizowania umów, w tym obsługi płatności i wysyłki produktów:

 • dane osobowe naszych kontrahentów i partnerów biznesowych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą przetwarzamy na podstawie niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • dane osobowe przedstawicieli i osób reprezentujące kontrahentów oraz partnerów biznesowych tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe, inne dane wskazane w umowie, pełnomocnictwie, KRS przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego polegającego na prowadzeniu współpracy oraz zawieraniu i realizacji umów ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wskazane dane osobowe możemy uzyskać bezpośrednio od przedstawicieli lub osób reprezentujących lub mogą nam one zostać przekazane przez danego kontrahenta lub partnera biznesowego.
 • dane osobowe pracowników kontrahentów i partnerów biznesowych tj. imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego polegającego na prowadzeniu współpracy oraz zawieraniu i realizacji umów ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te dane osobowe w większości przypadków przekazywane są nam przez danego kontrahenta lub partnera biznesowego.

Wskazane dane osobowe przetwarzamy także w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach marketingowych na zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), polegającego na promocji nas oraz naszych produktów i usług, udoskonalaniu naszych usług i produktów, a także budowaniu relacji biznesowych.

Utworzenie indywidualnego konta na stronie administratora

Za Twoja zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu utworzenie indywidualnego konta na naszej stronie internetowej. Za pośrednictwem konta możesz zakupić produkty w naszych sklepach internetowych, wtedy podstawą przetwarzania będzie niezbędne działania przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W związku z zakupem towarów, masz prawo do reklamacji oraz zwrotu zakupionych produktów, zgodnie z zapisem Regulaminem sklepu. W celu realizacji Twoich praw będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

Usługa newsletter

Korzystanie z usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez złożenie oświadczenia o chęci skorzystania z tej usługi w trakcie zakładania indywidualnego konta albo składania zamówienia bez rejestracji w sklepie internetowym. Możesz skorzystać z usługi Newsletter, jeżeli wpiszesz swój adres e-mail bądź numer telefonu w wyznaczonym miejscu. Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczenia treści marketingowych są przetwarzane jedynie za Twoją zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z usługi Newsletter poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W przypadku zaistnienia nieporozumień i konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące korzystania z naszych usług, dane dotyczące sprzedaży, realizacji umów i prowadzonej współpracy oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wydarzenia, spotkania i networking

Jeżeli decydujesz się wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe w celu zorganizowania wydarzenia, umożliwienia Ci wzięcia w nim udziału i zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zdarza się, że rejestrujemy przebieg organizowanych przez nas wydarzeń. Gdy zamierzamy rejestrować przebieg wydarzenia poinformujemy o tym w zaproszeniu lub przed wejściem na wydarzenie. Jeżeli decydujesz się uczestniczyć w organizowanym przez nas wydarzeniu, Twoje dane osobowe, w szczególności obejmujące wizerunek zarejestrowany w trakcie wydarzenia będą przetwarzane w celu prowadzenia transmisji, przygotowania fotorelacji, rejestracji przebiegu wydarzenia, a także wykorzystania utrwalonych materiałów w celach promocyjnych i ich publicznym udostępnieniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe zebrane w trakcie różnego rodzaju spotkań biznesowych, branżowych oraz networkingowych, w tym dane osobowe zawarte na przekazanych przez osoby wizytówka przetwarzamy w celu budowania i rozwijania relacji biznesowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komunikacja

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu (niezależnie od formy jego złożenia tj. pisemnie, w wiadomości email, rozmowie telefonicznej, osobiście). Przetwarzamy w tym celu także dane dotyczące korzystania z naszych stron, dane związane z realizacją zawartej między nami umowy lub inne dane związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy dane osobowe, które przetwarzamy dostawcom usług. Dostawcy usług, którym przekazaliśmy dane osobowe podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Korzystamy z następujących dostawców usług, będących tzw. podmiotami przetwarzającymi:

 • dostawcy narzędzi do analizy ruchu i aktywności na stronach
 • dostawcy systemów i aplikacji
 • dostawcy hostingu
 • dostawcy usług teleinformatycznych oraz usług w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT
 • dostawcy usług z zakresu obsługi klientów
 • agencje marketingowe
 • biura rachunkowe i księgowe
 • podmioty zajmujące się windykacją należności
 • dostawcy usług archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentów,

Przekazujemy dane do następujących podmiotów, które samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania tzw. administratorzy:

 • banki, operatorzy płatności
 • operatorzy sieci reklamowych dostarczający narzędzia do zindywidualizowanych kampanii remarketingowych
 • kancelarie prawne, audytorzy, doradcy
 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie
 • operatorzy telekomunikacyjni
 • kontrahenci i partnerzy biznesowi, gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy lub prowadzenia współpracy.

Udostępniamy Twoje dane, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Zasadniczo podmioty, którym przekazujemy dane osobowe mają siedzibę w państwie znajdującym się w Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG22) lub państwie uznanym za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektóre z podmiotów, którym przekazujemy dane mają siedziby w krajach znajdujących się poza EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję. W celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być krótszy lub dłuższy
 • w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany przez te przepisy
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu zrealizowania celu w jakim dane są przetwarzane lub do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny
 • w odniesieniu do zapytań, skarg lub wniosków niezwiązanych z realizacją umowy – Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata
 • dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być krótszy lub dłuższy.

 

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Masz prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas
 • kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
  – wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych
  – Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane
  – wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny
  – Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, żebyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
  – kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych
  – kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych
  – nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń
  – wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

  • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
  • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy zażądać rozsądnej opłaty za realizację takiego żądania lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

COOKIES

Czym są pliki Cookies i inne podobne technologie?

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane w Twoich urządzeniu, gdy przeglądasz strony internetowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Ze względu na cykl życia cookies są: sesyjne (usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej) lub trwałe (usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej). Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, cookies mogą być: własne – ustawiane przez nasze serwery internetowe albo podmiotów trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron. W naszych serwisach i aplikacjach wykorzystywane są także inne podobne technologie jak piksele, wtyczki, tagi, web beacons, fingerprinting, Local Storage. Łącznie technologie te będziemy dalej nazywać cookies.

Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz odczytujemy informacje zawarte w plikach cookies już zapisanych na Twoim urządzeniu, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies koniecznych do zapewnienia funkcjonowania naszych serwisów, świadczenia Ci usług drogą elektroniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisów i aplikacji.

W jakich celach wykorzystujemy plik cookies?

 • Świadczenie usług na żądanie użytkowników (niezbędne cookies). Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom zalogowania się do serwisów i aplikacji, dostępu do zasobów serwisów i aplikacji przeznaczonych jedynie dla zalogowanych użytkowników, umożliwienia użytkownikom płynnej nawigacji bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 • Optymalizacja korzystania ze strony lub aplikacji (optymalizacyjne cookies). Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom wygody korzystania z naszych stron lub aplikacji, w tym w celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (np. o wykorzystywaniu plików cookies). Używamy plików cookies także w celu sprawdzenia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania preferencji użytkowników.
 • Statystyka wyświetleń (analityczne cookies). My oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne (np. Google Analytics) korzystamy z plików cookies, przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu za pomocą, którego korzystasz z serwisów w celu liczenia wizyt na naszych stronach i w aplikacjach, ich długości oraz określenia, jakie zasoby były najczęściej wyświetlane lub wykorzystywane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność stron oraz aplikacji oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Cookies i inne technologie śledzące podmiotów trzecich

Na stronie padtech.pl i innych stronach należących do firmy (sklep.isclinical.pl, isclinical.pl, piersi.info.pl, skinpen.com.pl) umieszczone są pliki cookies i podobne technologie pochodzących od naszych partnerów. Za pomocą tych plików i innych podobnych technologii zbierane są informacje o aktywności użytkowników, w tym informacje dot. interakcji z naszą stroną. Informacje te są przetwarzane w celach statystycznych oraz analitycznych.

Informacja o celach wykorzystywania cookies podmiotów trzecich i zebranych za ich pomocą danych osobowych są dostępne w politykach na stronach internetowych każdego z podmiotów. Linki do tych polityk są podane poniżej:

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Pliki cookies (poza plikami niezbędnymi do świadczenia zamówionych przez użytkownika usług) instalowane są jedynie w razie wyrażenia zgody przez użytkownika.

W jakich sposób zarządzać i usuwać pliki Cookies?

Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików pochodzących z innych witryn jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych rejestrowanych przez komputer.

W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić usunięcie zapisanych plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Pamiętaj, że nawet jeśli nie wyrazisz zgody na użycie plików cookies poza niezbędnymi do świadczenia usług, w Twojej przeglądarce zostanie użyty plik cookie, aby zapamiętać Twoje preferencje.

 

AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI W RELACJACH BIZNESOWYCH

Niniejsza Polityka może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce zamieścimy na stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

Szanowni Państwo

Strona www.padtech.pl zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów, osób posiadających wykształcenie medyczne oraz dla przedsiębiorców zainteresowanych produktami sklepu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przechodząc do witryny www.padtech.pl oświadczam,

że jestem świadoma/świadomy, że treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.