POLITYKA BEZTERMINOWEJ WYMIANY IMPLANTÓW

Twoja decyzja dotycząca wyboru implantów firmy Mentor do powiększenia piersi jest decyzją osobistą i długoterminową. Może jednak zaistnieć potrzeba wymiany Twoich implantów, dlatego firma Mentor oferuje Politykę Bezterminowej Wymiany. Firma Mentor wymieni wszystkie wypełniane żelem silikonowym implanty sutka swojej produkcji z powodu ich opróżnienia lub utraty integralności powłoki albo zastawki w ciągu całego życia pacjentki – odbiorcy, na życzenie.

 

Polityka bezterminowej wymiany produktów firmy MENTOR® automatycznie obejmuje pacjentki, którym wszczepiono dowolne implanty marki MENTOR® lub PERTHESETM. 

W przypadku pęknięcia lub utraty szczelności (wycieku) na skutek zużycia powłoki lub delaminacji, firma Mentor przez cały okres życia pacjentki zapewnia bezpłatną wymianę produktu pod warunkiem dowiedzenia i potwierdzenia przez firmę Mentor zasadności roszczenia na podstawie własnej oceny usuniętego produktu oraz kompletu wymaganej dokumentacji.

Aby skorzystać z praw przysługujących pacjentce na mocy niniejszej polityki, należy zwrócić wymienione implanty piersi MENTOR® lub PERTHESETM firmie Mentor w celu oceny kwalifikowalności danego przypadku. Usunięte implanty przechodzą na własność firmy Mentor.

Warunkiem zakwalifikowania produktu do wymiany w ramach Polityki bezterminowej wymiany produktów Mentor® jest przeprowadzenie zabiegu wszczepienia oryginalnego implantu piersi MENTOR® lub PERTHESE™ wypełnionego żelem silikonowym oraz każdej wykonanej w jego następstwie procedury przez wykwalifikowanego, posiadającego stosowne uprawnienia lekarza chirurga zgodnie z aktualnymi zaleceniami firm Mentor i Perthese zawartymi w dokumentacji produktu oraz zgodnie z akceptowanymi procedurami chirurgii plastycznej.

Od dnia 1 maja 2013 r. obowiązuje dodatkowa nowa, gwarancja PATIENT CARE PROMISE:
  • w przypadku  potwierdzonego kwalifikowanego pęknięcia implantu w okresie 10 lat od daty wszczepienia, pomoc finansowa do kwoty 1000 EUR w równowartości lokalnej waluty na dzień wypłaty
  • w okresie 10 lat od daty wszczepienia implantu, bezpłatna wymiana produktu w przypadku stwierdzenia przykurczu torebkowego III lub IV stopnia w skali Bakera w następstwie zabiegu powiększania piersi